Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (Teismo raštinės skyriaus darbuotojas) (valstybės tarnautojas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS DARBUOTOJAS) (VALSTYBĖS TARNAUTOJAS)

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą ir apskaitą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bylų paskirstymo teisėjams ir kolegijų sudarymo taisykles, kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti, bei gebėti juos taikyti;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją atlieka Teismo raštinės skyriui pavestus patikrinimus ir rengia patikrinimų pažymų projektus;

5.2. pagal kompetenciją rengia atsakymus į asmenų pateiktus klausimus ir prašymus;

5.3. paskirsto bylas teisėjams naudodamasis Moduliu bei laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintose bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėse nustatytos tvarkos bei atlieka kitas bylas paskirstančiam asmeniui paskirtas funkcijas;

5.4. organizuoja teisėjų kolegijų pakeitimą pagal nustatytą tvarką ir parengia nutarčių projektus pakeisti teisėjų kolegiją;

5.5. pagal nustatytą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema ,,Liteko“;

5.6. pastebėjęs techninių nesklandumų skirstydamas bylas Moduliu, apie tai informuoja teismo pirmininką ir Nacionalinę teismų administraciją;

5.7. užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.8. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Teismo raštinės skyriaus darbo ir bylų paskirstymo tobulinimo;

5.9. teikia teismo darbuotojams informaciją iš informacinėse sistemose ir registruose esančių duomenų;

5.10. padeda Teismo raštinės skyriaus vedėjui organizuoti vidinius Teismo raštinės skyriaus darbuotojų mokymus, susijusius su ,,Liteko“ sistemos pokyčiais;

5.11. Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 2020 METŲ UŽDUOTYS

  1. Užtikrinti, kad bylos būtų skirstomos laikantis Bylų paskirstymo teisėjams naudojant kompiuterinę programą taisyklių nustatytos tvarkos bei kitų teismo pirmininko įsakymų, reglamentuojančių bylų skirstymą teisėjams, kad į „Liteko“ sistemą būtų suvesti pirminiai duomenys (apie teisėjų specializaciją, atostogas, komandiruotes, ,,saugų“ terminą ir kt.), paskirtos bylos būtų atiduotos teisėjui ne vėliau kaip kitą dieną nuo jų paskyrimo.
  2. Laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei vadovaujantis klientų aptarnavimo standartu, tinkamai aptarnauti asmenis. Suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu.
  3. Per einamuosius metus dalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalyvauti darbo grupėse.

 

Naujienų prenumerata