Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (informatikas)

ŪKIO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INFORMATIKAS)

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (informacinių technologijų srities) su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti 1 metų darbo patirties informacinių technologijų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės sistemos, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, elektroninio parašo naudojimą ir gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterių tinklų veikimo principus ir jų apsaugos būdus, informacijos saugos užtikrinimo principus ir priemones;

4.5. išmanyti informacinių sistemų projektavimo, diegimo ir priežiūros darbus;

4.6. mokėti administruoti kompiuterių tinklus;

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir įgyvendina informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą;

5.2. prižiūri kompiuterių tinklą, interneto ir intraneto ryšį, elektroninio pašto darbo parametrus, rūpinasi tinklu perduodamos informacijos saugumu; vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;

5.3. užtikrina programinės ir aparatinės įrangos funkcionavimą, reikiamą jos atnaujinimą, nepertraukiamą kopijuoklių ir spausdintuvų darbą;

5.4. atlieka Teismo interneto svetainės administravimo tvarkos apraše vyriausiojo specialisto (informatiko) pareigybei priskirtas funkcijas;

5.5. teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ įveda sistemos vartotojų duomenis (išskyrus teisėjus), suteikia jiems prisijungimo vardus ir slaptažodžius; pakeičia sistemos slaptažodžius, jei vartotojas juos pamiršta; išregistruoja sistemos vartotojus, kai jie netenka teisės dirbti su sistema; užtikrina sistemos įrenginių (vietinio tinklo, kompiuterių, serverio ir kt.) veikimą, o esant sistemos sutrikimams juos pašalina arba kreipiasi į Nacionalinės teismų administracijos ar kitus specialistus; teikia pagalbą sistemos vartotojams; archyvuoja teismo duomenis; užtikrina STEKO duomenų atsarginių kopijų darymą ir saugojimą;

5.6. užtikrina, kad teismo posėdžių salėse garso įrašymo ir konferencinio ryšio įranga būtų techniškai tvarkinga;

5.7. atlieka telefoninio tinklo administravimo darbus: prižiūri ir tvarko vietinį telefonų tinklą, yra atsakingas už naujų vietinių telefono numerių priskyrimą ir telefono aparatų prijungimą;

5.8. prižiūri apsaugos vaizdo stebėjimo kameras, saugo ir archyvuoja filmuotą medžiagą;

5.9. pagal kompetenciją konsultuoja teisėjus ir teismo darbuotojus aparatinės ir programinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais, supažindina su naudojamos programinės įrangos naujovėmis ir pakeitimais, naujomis kompiuterinėmis programomis;

5.10. teikia pasiūlymus teismo kancleriui kompiuterinės, aparatinės technikos, ryšių priemonių ir programinės įrangos įsigijimo klausimais ir teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu organizuoja jų pirkimus;

5.11. rengia ir teikia teismo vidaus dokumentų projektus informacinių technologijų klausimais;

5.12. vykdo kitus Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata