Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (dirbantis Bendrojoje raštinėje, Priimamajame)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (DIRBANTIS BENDROJOJE RAŠTINĖJE, PRIIMAMAJAME)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, asmenų aptarnavimą, kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina, kad atvykę į teismą asmenys būtų aptarnauti operatyviai, kokybiškai, kultūringai;

5.2. priima atvykusių į teismą asmenų bei paštu gautus skundus, prašymus, kitus procesinius ir neprocesinius dokumentus bei kitą korespondenciją;

5.3. patikrina pateiktus dokumentus ir prie jų pridėtus priedus, egzempliorių skaičių ir užtikrina priimtų dokumentų saugumą;

5.4. nustatęs, kad pateiktas ne visas dokumentas ar dokumente trūksta priedų, apie tai informuoja dokumentą pateikusį asmenį ir surašo aktą, jį prideda prie pateikto dokumento;

5.5. nustato, kokia priimtų dokumentų (procesinių ir neprocesinių) esmė, juos įvertina, užregistruoja į atitinkamus registrus;

5.6. registruoja skundus (prašymus) dėl administracinių ginčų Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ (toliau – informacinė sistema „Liteko“) laikydamasis teisės aktų reikalavimų;

5.7. registruodamas skundą (prašymą) patikrina, ar anksčiau nebuvo užregistruotas skundas (prašymas) dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių. Jei toks skundas (prašymas) buvo užregistruotas, prie skundo prideda tokią informaciją;

5.8. registruoja gautus kitus procesinius dokumentus informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.9. užregistruoja administracines bylas, gautas po apeliacinės instancijos bei pagal teismingumą;

5.10. užregistruotus gautus dokumentus perduoda adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos teisme tvarkos;

5.11. užtikrina, kad užregistruoti dokumentai būtų perduoti adresatams skubos tvarka, jei iš jų turinio matyti, kad informacija adresatą turi pasiekti skubiai (prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, pranešimas apie svarbias bylos aplinkybes ir kt.);

5.12. persiunčia ne tuo adresu gautą korespondenciją arba ją grąžina siuntėjui;

5.13. išduoda asmenims procesinius ir neprocesinius dokumentus;

5.14. užtikrina, kad gautos siuntos su įslaptintais dokumentais nedelsiant būtų perduotos teismo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos administravimą;

5.15. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja atvykusius į teismą asmenis ir telefonu;

5.16. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą „Liteko“ bei patvirtina ją saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.17. rengia ir tvarko teismo dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

5.18. užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata