Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (darbui teismo kanclerio tarnyboje)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (DARBUI TEISMO KANCLERIO TARNYBOJE)

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų ir teisės aktų rengimą, tvarkymą, saugojimą ir apskaitą;

4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, gebėti naudotis CVP IS (Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema), CPO (centrinės perkančiosios organizacijos) katalogu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais planuoja, inicijuoja ir organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kartu su pirkimų verčių apskaitininku vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą, rengia ataskaitas apie įvykdytus viešuosius pirkimus ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;

5.2. pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko ir (ar) teismo kanclerio įsakymų projektus, kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus ir kontroliuoja jų vykdymą; rengia teismo sudaromų pirkimo–pardavimo sutarčių projektus, šių sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus; tvarko pirkimo sutarčių registrą;

  1. teisės aktų nustatyta tvarka įkelia viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS);
  2. analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia teismo kancleriui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
  3. teikia metodinę pagalbą teismo pirkimų iniciatoriams ir organizatoriams dėl viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
  4. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui viešųjų pirkimų dokumentaciją;
  5. prireikus pagal kompetenciją rengia kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
  6. organizuoja užsienio valstybių delegacijų bei svečių priėmimą teisme ir juos aptarnauja; rengia užsienio delegacijų vizitų programas ir užtikrina jų vykdymą; derina teismo pirmininko ir teisėjų vizitus į užsienio šalis ir vizitų programas;
  7. suderinęs su teismo kancleriu, rūpinasi reprezentacijai skirtomis prekėmis (suvenyrais, gėlėmis ir kt.) ir paslaugomis; sudaro teismo reprezentacinių išlaidų sąmatas, rengia šių išlaidų nurašymo aktus;
  8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
  9. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų vyriausiąjį specialistą (atliekantį personalo administravimo funkcijas);
  10. teismo kanclerio pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

   VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DARBUI TEISMO KANCLERIO TARNYBOJE) 2020 METŲ UŽDUOTYS

   1. Patikrinti viešųjų pirkimų procedūrų laikymąsi ir parengti pusmečio ataskaitas.

   2. Teismo kancleriui raštu pateikti ne mažiau kaip vieną pasiūlymą dėl Viešųjų pirkimų geresnio ir efektyvesnio organizavimo.

   3. Iki 2020 m. liepos 1 d. suorganizuoti teismo pirkimų iniciatoriams ir organizatoriams mokymus dėl viešųjų pirkimų procedūrų laikymosi ir dokumentų rengimo.

   4. Sudaryti neatlygintinai gauto turto sąrašą ir jį pateikti teismo kanclerei.

   5. Per einamuosius metus sudalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

    

Naujienų prenumerata