Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (atliekantis personalo administravimo funkcijas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATLIEKANTIS PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS)

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo tvarkymo darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

                      4.5. mokėti dirbti kompiuteriu programų paketu „Microsoft Office“;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas::

5.1. padeda teismo vadovybei formuoti personalo sudėtį, teikia duomenis apie etatų užimtumo pokyčius, atnaujina ir rengia etatų sąrašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir teikia juos tvirtinti;

5.2. rengia įsakymų, darbo sutarčių ir kitų dokumentų personalo valdymo klausimais projektus;

5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teismo vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus; teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų teisme gerinimo;

5.4. kontroliuoja, kad teismo pirmininko ir teismo kanclerio įsakymai personalo klausimais ir pavedimai būtų vykdomi laiku;

5.5. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojo pareigas; organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

5.6. sudaro teismo personalo metinius mokymo planus, teikia juos tvirtinti, organizuoja jų įgyvendinimą;

5.7. pagal kompetenciją konsultuoja teismo struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir pildymo;

5.8. apskaičiuoja darbo stažą priedams prie darbo užmokesčio bei atostogų trukmei nustatyti, seka jo pokyčius, teikia tvirtinti įsakymų projektus dėl stažo;

5.9. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kituose panašaus pobūdžio tyrimuose;

5.10. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre VATARAS; suveda atostogų ir personalo duomenis į buhalterinės apskaitos programas STEKAS; naudodamasis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), rengia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tikslines atostogas, priėmimą į pareigas, pravaikštas;

5.11. sudaro atostogų grafikus, taip pat tvarko darbo ir poilsio laiko apskaitą, teikia juos tvirtinti; sudaro budėtojų ir valytojų darbo grafikus;

5.12. nustatyta tvarka išduoda teismo valstybės tarnautojams pažymėjimus ir darbo pažymėjimus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tvarko jų apskaitą;

5.13. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui teismo tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

5.14. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir darbuotojus su jų pareigybių aprašymais;

5.15. tarpininkauja teismo pirmininkui bendraujant su darbo taryba;

5.16. teismo kanclerio pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019 m. vasario 1 d.

Vilnius

  1. PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ 2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti, kad bylos būtų skirstomos laikantis Bylų paskirstymo teisėjams naudojant kompiuterinę programą taisyklių nustatytos tvarkos bei kitų teismo pirmininko įsakymų, reglamentuojančių bylų skirstymą teisėjams, kad į „Liteko“ sistemą būtų suvesti pirminiai duomenys (apie teisėjų specializaciją, atostogas, komandiruotes, ,,saugų“ terminą), paskirtos bylos būtų atiduotos teisėjui ne vėliau kaip kitą dieną nuo jų paskyrimo.

2. Koordinuoti teisėjų kolegijos sudėties pakeitimą, kai teisėjas negali dalyvauti teismo posėdyje (dėl atostogų, ligos, komandiruotės ir kt.) ar kitais atvejais, numatytais teismo pirmininko įsakymais, parengti nutarčių projektus, apie kolegijų sudėties pakeitimą pažymėti Liteko sistemoje. Parengti įsakymo „Dėl teisėjų kolegijų sudarymo vasaros atostogų metu“ projektą

3. Per einamuosius metus dalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalyvauti darbo grupėse.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1. Bylos paskirtos laikantis Taisyklėmis nustatytos tvarkos, skirstant bylas tinkamai naudojamos leistinos funkcijos ir bylos operatyviai atiduotos teisėjams.

2. Parengti nutarčių projektai, apie kolegijų sudėties pakeitimą ir pažymėta Liteko sistemoje. Parengtas įsakymo „Dėl teisėjų kolegijų sudarymo vasaros atostogų metu“ projektas ir pateiktas teismo pirmininkui.

3. Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

1.      Teisės aktų pokyčiai.

2.      Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

3.      Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės.

_____________________

Naujienų prenumerata