Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (atliekantis personalo administravimo funkcijas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATLIEKANTIS PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS)

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

Funkcijos:

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

3. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

4. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

5. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

6. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

8. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

9. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

13. Tvarko personalo asmens bylas.

14. Suveda atostogų ir personalo duomenis į buhalterinės apskaitos programą "Stekas"; rengia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie įstaigos darbuotojų tikslines atostogas, priėmimą į pareigas, pravaikštas; vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą, rengia atostogų grafiką; sudaro budėtojų darbo grafikus.

15. Nustatyta tvarka išduoda teismo valstybės tarnautojams pažymėjimus ir darbo pažymėjimus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tvarko jų apskaitą.

16. Apskaičiuoja darbo stažą priedams prie darbo užmokesčio bei atostogų trukmei nustatyti, seka jo pokyčius, teikia tvirtinti įsakymų projektus dėl stažo.

17. Supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir darbuotojus su jų pareigybių aprašymais.

18. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui teismo tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ATLIEKANČIO PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS) 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Iki 2020-05-01 paruošti Vilniaus apygardos administracinio teismo privačių interesų deklaracijų tvarkymo aprašo projektą.
  2. Iki 2020-03-31 peržiūrėti Vilniaus apygardos administracinio teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir veiklos vertinimo tvarkos aprašą ir paruošti jo atnaujinimo projektą pagal aktualius teisės aktų pasikeitimus.
  3. Surengti teismo darbuotojams per einamuosius metus dvi edukacines programas. 

Naujienų prenumerata