Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (atliekantis bendras funkcijas)

Informacija atnaujinta 2019-08-12 09:33:14

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATLIEKANTIS BENDRAS FUNKCIJAS)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis;

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia teismo veiklos ir administravimo dokumentus ir / ar jų projektus;

5.2. užtikrina darbuotojų supažindinimą su teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimais; kontroliuoja, kad jie būtų vykdomi laiku, bei teikia informaciją atsakingiems asmenims apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą;

5.3. pagal kompetenciją teikia informaciją į teismą besikreipiantiems asmenims;

5.4. organizuoja teismo interesantų ir teismo pirmininko svečių priėmimą, rūpinasi jų aptarnavimu;

5.5. techniškai prižiūri ir užtikrina teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Teismo raštinės skyriaus vedėjo rengiamus pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus ir kitus Teismo darbuotojus, rašo protokolus bei laiku juos pateikia atsakingiems asmenims;

5.6. pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus organizuoja skyriaus dokumentų bylų tvarkymą ir jų atidavimą teismo archyvui;

5.7. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata