Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJAS RYŠIAMS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisme arba 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos teikimą, asmens duomenų apsaugą, reikalavimus įstaigos interneto svetainėms, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. seka Teismo veiklą, gaunamas bylas ir Teismo įvykius bei laiku rengia ir, suderinęs su teismo pirmininku, jo pavaduotoju ar bylą nagrinėjančiu teisėju (jei teikiama informacija apie nagrinėjamą arba išnagrinėtą bylą), laikydamasis teisingumo, tikslumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo ir nešališkumo principų, pateikia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonių atstovams;

5.2. užtikrina, kad apie Teismo veiklą pateikta klaidinga informacija būtų nedelsiant patikslinta, arba paneigia klaidingus ar netikslius faktus;

5.3. seka teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja Teismo atstovai, veiklą bei rengia apie tai oficialią informaciją visuomenei, viešosios informacijos rengėjams;

5.4. rūpinasi aktualios visuomenei informacijos pateikimu teismo interneto svetainėje, organizuoja jos atnaujinimą;

5.5. operatyviai ir sistemingai renka visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su Teismo, teismų savivaldos institucijų bei teismų veikla, ją analizuoja, esant poreikiui, pateikia šią informaciją teismo pirmininkui, teisėjams, kitiems teismo darbuotojams;

5.6. organizuoja įvairius renginius (seminarus, diskusijas ir kt.) bei susitikimus su visuomene Teismo veiklos klausimais;

5.7. rengia teismo visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių strategijas, veiksmų planus, krizių valdymo planus bei juos įgyvendina;

5.8. konsultuoja teismo pirmininką, teisėjus bendravimo su viešosios informacijos rengėjais, dalyvavimo spaudos konferencijose klausimais, pataria rengiant straipsnius, kalbas, pranešimus;

5.9. organizuoja ir vykdo spaudos konferencijas, visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas ir kitas viešųjų ryšių priemones;

5.10. organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie teismą rengimą, leidimą ir platinimą; laiku parengia ir, suderinęs su teismo pirmininku, išplatina sveikinimus valstybinių švenčių proga;

5.11. koordinuoja metinės Teismo veiklos apžvalgos rengimą, parengia galutinį vizualų apžvalgos pateikimą;

5.12. pagal kompetenciją inicijuoja į Teismą besikreipiančių asmenų nuomonės tyrimus, apklausas;

5.13. rūpinasi visuomenės pasitikėjimo Teismu ir Teismo įvaizdžio formavimo klausimais, teikia teismo pirmininkui pasiūlymus, išvadas ar rekomendacijas, galinčias pakelti visuomenės pasitikėjimo teismu lygį;

5.14. organizuoja, vykdo ir tobulina Teismo vidinę komunikaciją, aktualios informacijos platinimą teismo viduje; parengia sveikinimus Teismo darbuotojams, atnaujina aktualia informacija Teismo intranetą pagal patvirtintą intraneto administravimo tvarkos aprašą;

5.15. atstovauja teismui visuomenės informavimo srityje Nacionalinėje teismų administracijoje, teismų savivaldos institucijose, teismuose bei jų organizuojamuose renginiuose;

5.16. pagal savo kompetenciją teikia informaciją Nacionalinei teismų administracijai pagal Teisėjų tarybos patvirtintą informacijos teikimo tvarkos aprašą, parengtus informacinius pranešimus visuomenei apie teismo aktualijas, pranešimus visuomenės informavimo priemonėms ir kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją;

5.17 pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Teismo socialiniais partneriais, padeda įgyvendinti jų iniciatyvas;

5.18. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJO RYŠIAMS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 2020 METŲ UŽDUOTYS

  1. Kiekvieną ketvirtį parengti po teismo naujienlaiškį.
  2. Per einamuosius metus suorganizuoti 2 atvirų durų dienas ir 2 kitus renginius.
  3. Laiku parengti ir suderinti su teismo pirmininku ir NTA komunikacijos skyriumi 2020 metų komunikacijos planą.

 

 

Naujienų prenumerata