Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (teisininkas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TEISININKAS)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Darbuotojo pareigybei priskiriamos šios funkcijos:

5.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

5.2. analizuoti rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas;

5.3. rengti procesinių dokumentų projektus;

5.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su informacine sistema „Liteko“, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

5.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

5.6. prireikus rengti kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

5.7. teismo pirmininko pavedimu teikti naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauti juos apmokant;

5.8. gavus skundą (prašymą) ar apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį „Liteko“ sistemoje priskirti konkrečiai bylai;

5.9. teismo pirmininko pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

5.10. vykdyti kitus teismo pirmininko ir teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata