Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (dirbantis Bylų raštinėje)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (DIRBANTIS BYLŲ RAŠTINĖJE)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina, kad asmenys su bylos medžiaga susipažintų laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų, o susipažinę su bylos medžiaga, tai patvirtintų parašu ant bylos viršelio;

5.2. pagal kompetenciją teikia asmenims išsamią informaciją;

5.3. į teismą atvykusius asmenis aptarnauja greitai, kokybiškai, kultūringai;

5.4. atlieka bylos medžiagos, procesinių dokumentų kopijų darymą laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų;

5.5. išduoda Teismo raštinės skyriuje esančias bylas teisėjams ar kitiems teismo darbuotojams ir apie jų išdavimą pažymi informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.6. priima išnagrinėtas bylas iš teismo posėdžių sekretorių ir patikrina, ar jos sutvarkytos ir įvykiai teismų sistemoje ,,Liteko“ pažymėti pagal teisės aktų reikalavimus;

5.7. pažymi apie administracinės bylos priėmimą informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.8. registruoja asmenų prašymus bei pateiktus dokumentus informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.9. kartą per ketvirtį teikia duomenis Teismo raštinės skyriaus vedėjui apie į Teismo raštinės skyriui perduotose bylose dažniausiai pasitaikančias klaidas ir netikslumus;

5.10. rengia ir tvarko teismo dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

5.11. užtikrina Teismo raštinės skyriaus Bylų raštinėje esančių bylų ir dokumentų saugumą;

5.12. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą „Liteko“ bei patvirtina ją saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.13. užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.14. teisės aktų nustatyta tvarka parengia bylas perduoti į archyvą, paruošia bylų perdavimo į archyvą aktą;

5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata