Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (dirbantis Bylų raštinėje)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (DIRBANTIS BYLŲ RAŠTINĖJE)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. seka teismo sprendimų ir nutarčių įsiteisėjimo terminus, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ (toliau – informacinė sistema „Liteko“) pažymi įsiteisėjimo datą bei kitą su tuo susijusią informaciją;

5.2. išsiunčia įsiteisėjusių procesinių dokumentų kopijas vykdyti ir apie tai pažymi informacinėje sistemoje ,,Liteko“ laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos;

5.3. parengia ir išduoda vykdomuosius raštus laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos ir tai pažymi informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.4. grąžina prie bylos pridėtus dokumentus laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos juos pateikusiems asmenims ar institucijoms;

5.5. išsiunčia vykdomąjį dokumentą vykdyti tais atvejais, kai turi būti išieškomos sumos į valstybės biudžetą, ir apie tai pažymi informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.6. grąžina prie vykdomosios bylos pridėtas kitas teismo bylas į Teismo raštinės skyriaus Bylų raštinę ar archyvą ir apie tai pažymi informacinėje sistemoje „Liteko“ abiejų bylų kortelėse;

5.7. užtikrina, kad informacinėje sistemoje „Liteko“ būtų užregistruota visa informacija apie teismo procesinio sprendimo įvykdymą;

5.8. užtikrina bylose esančių dokumentų saugumą;

5.9. rengia ir tvarko teismo dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.10. užtikrina bylose esančių asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.11. pagal kompetenciją teikia metodinę bei praktinę pagalbą bylų vykdymo klausimais;

5.12. grįžusias bylas po apeliacinės instancijos perduoda į archyvą;

5.13. pagal kompetenciją teikia informaciją proceso dalyviams;

5.14. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą „Liteko“ bei patvirtina ją saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.15. vykdo nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata