Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (dirbantis Bendrojoje raštinėje)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (DIRBANTIS BENDROJOJE RAŠTINĖJE)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. tvarko dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

5.2. registruoja per teismo bendrą elektroninį paštą, elektroninį paslaugų portalą, sistemą e.pristatymas, faksimiliniu ryšiu gautus skundus (prašymus), procesinius dokumentus bei kitus dokumentus, įvertina priimtų dokumentų esmę ir registruoja juos atitinkamuose registruose;

5.3. patikrina gautus dokumentus ir prie jų pridėtus priedus, egzempliorių skaičių ir užtikrina priimtų dokumentų saugumą;

5.4. nustatęs, kad gautas ne visas dokumentas ar gautame dokumente trūksta priedų, surašo aktą, jį prideda prie gauto dokumento ir apie tai informuoja siuntėją;

5.5. užregistruotus dokumentus perduoda adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos teisme tvarkos;

5.6. užtikrina, kad gauti registruoti dokumentai būtų perduoti adresatams skubos tvarka, jei iš jų turinio matyti, kad informacija adresatą turi pasiekti skubiai (prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, pranešimas apie svarbias bylos aplinkybes ir kt.);

5.7. persiunčia ne tuo adresu gautą korespondenciją arba ją grąžina siuntėjui;

5.8. užtikrina, kad paštu gautos siuntos su įslaptintais dokumentais nedelsiant būtų perduotos teismo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos administravimą;

5.9. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą „Liteko“ bei patvirtina ją saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.10. pagal nustatytą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su informacine sistema ,,Liteko“;

5.11. įkelia duomenis apie teismo posėdžius į elektroninį teismo posėdžių tvarkaraštį;

5.12. teikia teismo darbuotojams informaciją iš informacinėse sistemose ir registruose esančių duomenų;

5.13. užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata