Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (FINANSININKAS)

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, VSAFAS bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitą;

4.4. mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis STEKAS, BAFVS, mokėti naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS);

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, susijusią su tarnybine veikla.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

           5.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

            5.2. vykdo einamąją finansų kontrolę;

   5.3. vykdo teisingą materialinių vertybių (ilgalaikio turto, atsargų, kuro ir ūkinio inventoriaus) apskaitą, apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir sudaro atitinkamus apskaitos registrus;

           5.4. dalyvauja teismo materialinių vertybių inventorizacijoje;

           5.5. apskaičiuoja teismo darbuotojams darbo užmokestį ir jam prilygintas išmokas, nedarbingumo už pirmas dvi dienas pašalpas programoje STEKAS ir perkelia šiuos duomenis į programą BAFVS;

           5.6. apskaičiuoja mokėtinas sumas darbuotojams ir mokėtinus mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu, vykdo išskaitymus iš darbuotojų darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus ir kitus dokumentus programoje STEKAS bei perkelia šiuos duomenis į programą BAFVS;

           5.7. sudaro ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dokumentus apie darbuotojams išmokėtas nedarbingumo pašalpas ir pranešimus apie atleidžiamus darbuotojus bei jiems išmokamas sumas;

           5.8. esant būtinybei rengia ir pateikia Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas pagal apmokėtinų išlaidų pagrindimo dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, sutartis ir kitus mokėjimo dokumentus, naudodamas VBAMS;

           5.9. vykdo sukauptų sąnaudų apskaitą (nepanaudotų atostogų ir nuo jų priskaitomų darbdavio soc. draudimo įmokų apskaitą);

           5.10. rengia pažymas apie darbo užmokestį;

           5.11. pildo statistines ataskaitas, pateikiamas Lietuvos statistikos departamentui;

           5.12. tikrina avansines apyskaitas ir kontroliuoja jų pateikimą laiku;

           5.13. išrašo ir pateikia sąskaitas faktūras už teikiamas paslaugas;

           5.14. laiku ir teisingai atvaizduoja visas ūkines operacijas atitinkamuose buhalterinės apskaitos registruose programose LABBIS Apskaita III, STEKAS, BAFVS;

           5.15. paruošia ir perduoda pagal dokumentacijos planą finansų ir apskaitos dokumentų bylas praėjus vieniems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo archyvui;

           5.16. tikrina darbuotojų tarnybinių telefoninių pokalbių ataskaitas, kontroliuoja nustatytus pokalbių limitus, išskaičiuoja iš darbuotojų darbo užmokesčio limitus viršijančias sumas;

           5.17. tikrina tarnybiniams automobiliams įsigyto ir sunaudoto kuro nurašymą ir suveda duomenis į BAFVS; 

           5.18. pavaduoja Teismo kanclerio tarnybos vyresnįjį patarėją (vyriausiąjį buhalterį) jo laikino nebuvimo (atostogų, komandiruotės, ligos ir kt.) darbe metu;

           5.19. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus Teismo kanclerio ir Teismo kanclerio tarnybos vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

VYRESNIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO)

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019-01-30

Vilnius

I SKYRIUS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.      Tiksliai apskaičiuoti Teismo darbuotojams darbo užmokestį, pritaikyti nuo 2019 m. sausio 01 d. įsigaliojusius mokesčių pakeitimus ir teismo darbuotojams teikti paaiškinimus dėl naujų mokesčių taikymo.

2.      Pateikti informaciją VTIPS sistemoje, ketvirtines ataskaitas Statistikos departamentui.

3.      Laiku (per 2019 m.) atlikti prievoles įgyvendinat Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

4.      Tinkamai atlikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautinų ir mokėtinų sumų metinę 2019 m. inventorizaciją, prieš tai parengus dokumentus inventorizacijos rezultatams įforminti bei sutikrinus duomenis keliose programose (BAFVS, ASPA).

5.      Sudalyvauti dvejuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose per einamuosius metus.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1.      Tikslus 2019 m. įsigaliojusių mokesčių sistemos pakeitimų suvedimas, pritaikymas Teismo darbo užmokesčio sistemoje.

2.      Laiku pateikti tikslūs duomenys Statistikos departamentu bei VTIPS sistemoje,

3.      Tiksliai apskaičiuota ir išmokėta grąžintina DU dalis asmenims, už kurių darbą mokama iš valstybės biudžeto lėšų.

4.      Iki teismo pirmininko įsakyme nustatytos datos apibendrinti inventorizacijos rezultatai ir pateikti pasiūlymai teismo pirmininkui.

5.      Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

   1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

   2. Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės

 

Naujienų prenumerata