Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (archyvaras)

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (ARCHYVARAS)

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo darbą, dokumentų valdymą, apskaitą, tvarkymą ir jų saugojimą;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

4.5. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal teismo dokumentacijos planą priima saugoti į archyvą bylas ir registracijos žurnalus ir patikrina, ar jie tinkamai suformuoti;

5.2. tvarko priimtų į archyvą bylų ir kitų dokumentų apskaitą, išdavimą, paruošimą ilgai ir nuolat saugoti;

5.3. užtikrina teismo archyvo žinioje esančių teismo dokumentų bylų apsaugą bei su šiais dokumentais susijusių asmens duomenų, profesinės, komercinės ar kitos įstatymų saugomos paslapties apsaugą;

5.4. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų dokumentų bylų aktus;

5.5. pateikia bylą susipažinti;

5.6. atlieka bylų ir procesinių dokumentų paiešką Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau – sistema „Liteko“);

5.7. pateikia reikalaujamas archyvines bylas teisėjams, užregistruoja jas į sistemą „Liteko“;

5.8. pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su sistema „Liteko“;

5.9. kontroliuoja saugomų dokumentų ir bylų būklę;

5.10. rengia teismo archyvo žinioje esančių teismo procesinių dokumentų nuorašus bei kopijas;

5.11. išduoda teismo archyvo žinioje esančias dokumentų bylas laikinai naudoti ir kontroliuoja jų grąžinimą;

5.12. pavaduoja Teismo kanclerio tarnybos vyriausiąjį specialistą (archyvarą) jo atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra;

5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo kanclerio ir Teismo kanclerio tarnybos vyriausiojo specialisto (archyvaro) pavedimus, susijusius su teismo archyvo veikla.

Naujienų prenumerata