Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris)

VYRESNYSIS PATARĖJAS (VYRIAUSIASIS BUHALTERIS)

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 (keturių) metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;

4.3. būti gerai susipažinęs su buhalterinę apskaitą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, ūkinę finansinę veiklą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, mokėti juos taikyti praktikoje;

4.4. būti gerai susipažinęs su viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.5. žinoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles;

4.6. išmanyti raštvedybos taisykles, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų rengimo ir saugojimo taisykles;

4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis BVS STEKAS, NAVISION, VBAMS, BAFVS, naudotis teisinės bazės informacinėmis sistemomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir organizuoja teismo finansų ir buhalterinės apskaitos valdymą;

5.2. rengia organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus, susijusius su finansų ir buhalterinės apskaitos valdymu, prisideda rengiant vyresniojo specialisto (finansininko) pareigybės aprašymą;

5.3. organizuoja ir tvarko teismo buhalterinę apskaitą ir užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą;

         5.4. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

5.5. dalyvauja rengiant strateginius veiklos plano projektus ir strateginį veiklos planą, rengia sąmatų programų projektus, išlaidų sąmatas ir jas tikslina;

5.6. rengia ir laiku pateikia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;

5.7. rengia ir laiku pateikia finansinių ataskaitų rinkinius ir užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi;

5.8. vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;

5.9. teikia teismo pirmininkui ir teismo kancleriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

         5.10. tvarko ir kontroliuoja atsiskaitymus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, registruoja ir tikrina gautas PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras;

5.11. rengia mokėjimo paraiškas BAFVS programoje ir pateikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tiesiogiai naudodamasis VBAMS kompiuterizuotos sistemos priemonėmis;

5.12. tikrina, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir gautų asignavimų;

5.13. pasirašo banko ir kitus finansinius dokumentus;

5.14. ruošia ir atlieka mokėjimo pavedimus per banką;

5.15. užtikrina laiku priskaičiuotų mokesčių ir išmokamo darbo užmokesčio pervedimą į atitinkamas sąskaitas bankuose;

5.16. sudaro ir laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesines ir metines pajamų mokesčio nuo A ir B klasės pajamų deklaracijas;

5.17. sudaro ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai mėnesines ataskaitas;

       5.18. kontroliuoja ketvirčio ir metinių ataskaitų pateikimą Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui, Nacionalinei teismų administracijai ir kitoms institucijoms;

         5.19. kontroliuoja ir užtikrina, kad visos ūkinės ir finansinės operacijos laiku ir teisingai būtų atvaizduotos atitinkamuose apskaitos registruose ir naudojamose buhalterinės apskaitos programose;

5.20. tinkamai sutvarko ir saugo buhalterinius dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

5.21. užtikrina apskaitos duomenų saugumą ir konfidencialumą (išskyrus viešai skelbiamas finansines ataskaitas ir kitus duomenis);

5.22. koordinuoja ir kontroliuoja vyresniojo specialisto (finansininko) darbą ir tinkamą apskaitos tvarkymą;

5.23. nesant vyresniojo specialisto (finansininko), užtikrina jo svarbiausių funkcijų atlikimą;

5.24. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

VYRESNYSIS PATARĖJAS (VYRIAUSIASIS BUHALTERIS)

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019-01-30

Vilnius

I SKYRIUS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.      Dalyvauti rengiant 2020-2022 m. Vilniaus apygardos administracinio teismo strateginio veiklos plano projektus ir planą.

2.      Aktyviai dalyvauti aiškinant teismo darbuotojams darbo užmokesčio skaičiavimo ir naujus mokesčių taikymo tvarkos pakeitimus nuo 2019-01-01.

3.      Kelti kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose ir mokymuose.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1.      Dalyvauti rengiant 2020-2022 m. teismo strateginio veiklos plano projektą pagal poreikį, strateginio veiklos plano projektą pagal maksimalius valstybės biudžeto asignavimus ir pagal patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus.

2.      Dalyvauti susitikimuose su darbuotojais ir individualiai besikreipiantiems darbuotojams aiškinti darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokesčių taikymo naujoves nuo 2019-01-01.

3.      Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, nėra internetinio ryšio ir kt.);

2. Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės

Naujienų prenumerata