Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas

ŪKIO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirties;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą;

4.4. būti išklausęs priešgaisrinės saugos mokymo programą ir turėti nustatytos formos galiojantį tai patvirtinantį dokumentą; turėti darbų saugos pažymėjimą;

4.5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo ir pavaldaus personalo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teismo pirmininko ir teismo kanclerio įsakymų bei nurodymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir Ūkio ir informacinių technologijų skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;

5.2. pagal savo kompetenciją duoda nurodymus pavaldiems Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojams, nustato jiems užduotis ir įpareigojimus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia pasiūlymus teismo kancleriui dėl Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus personalo veiklos ir darbo sąlygų gerinimo, karjeros, kvalifikacijos kėlimo, skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

5.3. analizuoja teismui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

            5.4. atsako už teismo pastato šilumos ūkį, priešgaisrinę ir darbų saugą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.5. rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja (prižiūri), kaip laikomasi nustatytų procedūrų, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimą;

5.6. teikia teismo pirmininkui pasiūlymus dėl teritorijų ir patalpų suskirstymo į saugumo zonas;

5.7. praneša teismo pirmininkui pastebėtus saugyklų, patalpų, seifų, metalinių spintų apsaugos priemonių bei instaliacijų pažeidimus ir imasi priemonių jiems pašalinti;

5.8. pagal kompetenciją atlieka reikalingus turto apskaitos veiksmus sistemoje BAFVS;

5.9. organizuoja teismo turto apskaitą ir nurašymą, kontroliuoja turto saugojimą ir racionalų materialinių išteklių naudojimą teisme, teikia teismo kancleriui informaciją bei siūlymus dėl teismo materialiojo turto poreikio ir efektyvaus panaudojimo; dalyvauja vykdant teismo turto inventorizaciją ir teikia siūlymus dėl jo nurašymo, ruošia turto nurašymo aktų projektus;

5.10. tvarko ir sandėliuoja inventorių bei medžiagas, išduoda kanceliarines ir kitas prekes teismo darbuotojams ir kontroliuoja jų naudojimą;

5.11. organizuoja elektroninių parašų išdavimą darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tvarko jų registrą;

5.12. išduoda darbuotojams magnetines durų korteles, tvarko jų registrą;

5.13. išduoda kelionės lapus, vykdo kelionės lapų ir degalų sunaudojimo kontrolę; vykdo tarnybinių automobilių naudojimo, laikymo, saugojimo ir techninės būklės kontrolę; organizuoja teismo automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą;

5.14. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio teismo patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo nekilnojamojo turto apskaitą, eksploataciją ir techninę apžiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdoma ir prižiūrima pastatų eksploatacija;

5.15. paruošia ir perduoda pagal dokumentacijos planą teismo archyvui Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus bylas praėjus vieniems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo;

5.16. vykdo kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus bei teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus veikla

Naujienų prenumerata