Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vedėjas

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti 3 metų darbo patirtį teisme ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo bei administravimo srityje;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų valdymą, procesinius teismo veiklos klausimus;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu programų paketu „Microsoft Office“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Teismo raštinės skyriaus (sudaryto iš Bendrosios raštinės ir Bylų raštinės) veiklą;
  2. koordinuoja Teismo raštinės skyriaus funkcijų įgyvendinimą;
  3. kontroliuoja užduočių vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Teismo raštinės skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  4. pagal Teismo raštinės skyriaus veiklos sritis užtikrina, kad teismo dokumentai, jų bylos būtų rengiami, tvarkomi, traukiami į apskaitą ir saugomi bei perduodami archyvui pagal teisės aktų reikalavimus;
  5. teikia teismo darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
  6. užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą;
  7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje rengia teismo dokumentacijos planą, jo papildymo sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą formuojant dokumentų bylas, organizuoja ir koordinuoja Teismo raštinės skyriaus bylų perdavimą archyvui;
  8. pagal nustatytą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema ,,Liteko“;
  9. tvarko bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas;
  10. tvirtina teismo dokumentų kopijų tikrumą;
  11. organizuoja į Teismo raštinės skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą;
  12. tvarko Teismo raštinės skyriuje esančių antspaudų apskaitą, užtikrina jų saugumą;
  13. pagal kompetenciją organizuoja asmenų prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  14. užtikrina nenutrūkstamą Teismo raštinės skyriaus darbą: organizuoja teismo posėdžių sekretorių laikiną priskyrimą teisėjams ir Teismo raštinės skyriaus darbuotojų pavadavimus jų nedarbingumo, komandiruočių ar atostogų metu;
  15. rengia Teismo raštinės skyriaus nuostatų, Teismo raštinės skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
  16. perduoda į archyvą Teismo raštinės skyriaus bylas pagal dokumentacijos planą laikydamasis įstatymų nustatytų reikalavimų ir terminų;
  17. įkelia į Teismo intranetą Teismo raštinės skyriaus darbą reglamentuojančius dokumentus;
  18. dalyvauja darbuotojų vertinime: derina su jam pavaldžiais darbuotojais veiklos užduotis ir parengia vertinimo išvadą laikydamasis teisės aktų nustatytų terminų ir reikalavimų;
  19. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
  20. teikia siūlymus dėl Teismo raštinės skyriaus darbo organizavimo, ,,Liteko“ sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;
  21. organizuoja Teismo raštinės skyriaus darbuotojų vidinius mokymus, susijusius su jų funkcijų vykdymu;
  22. teismo pirmininko, teismo kanclerio pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.  

   TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

   1. Iki 2020 m. kovo 31 d. peržiūrėti Teismo raštinės skyriaus darbuotojų turimus antspaudus ir esant poreikiui inicijuoti jų pakeitimą.
   2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. užtikrinti tinkamą Asmenų aptarnavimo standarto taikymą teisme.
   3. Organizuoti vidinius teismo darbuotojų mokymus, susijusius su asmenų aptarnavimu.
   4. Per einamuosius metus sudalyvauti ne mažiau kaip dviejuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Naujienų prenumerata