Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus patarėjas

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PATARĖJAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;

  1. turėti 3 metų darbo patirtį teismo dokumentų valdymo srityje;
  2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų valdymą, procesinius teismo veiklos klausimus;
  3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
  4. mokėti dirbti kompiuteriu programų paketu „Microsoft Office“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Teismo raštinės skyriaus Bendrosios raštinės veiklą;

5.2. pagal kompetenciją teikia informaciją paskambinusiems telefonu ar į teismą atvykusiems asmenims;

5.3. pagal kompetenciją rengia atsakymus į asmenų pateiktus klausimus bei prašymus;

5.4. pagal nustatytą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų sistemos informacine sistema „Liteko“ (toliau – „Liteko“ sistema);

5.5. laikinai nesant Teismo raštinės skyriaus vedėjo, atlieka jo pareigybei pavestas funkcijas;

5.6. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą dėl neviešų dokumentų tvarkymo;

5.7. teikia pasiūlymus Teismo raštinės skyriaus vedėjui dėl Teismo raštinės skyriaus darbo organizavimo, dokumentų valdymo ir tvarkymo bei „Liteko“ sistemos organizavimo;

              5.8. dalyvauja nuolatinių ar laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.9. Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PATARĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

 1. Iki 2020 m. kovo 31 d. peržiūrėti teisme patvirtintas Teismo raštinės skyriaus darbą reglamentuojančias tvarkas ir pateikti Teismo raštinės skyriaus vedėjui pasiūlymus (projektus) dėl jų atnaujinimo.
 2. Laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei vadovaujantis klientų aptarnavimo standartu, tinkamai aptarnauti asmenis. Suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu.
 3. Per einamuosius metus dalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalyvauti darbo grupėse.

Naujienų prenumerata