Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorius

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Funkcijos:

1. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.

2. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.

3. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.

4. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.

5. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.

6. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

7. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.

8. Parengia procesinių dokumentų kopijas ir įteikia (išsiunčia) byloje dalyvaujantiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

9. Rengia informacines pažymas apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą.

10. Užtikrina tinkamą vertėjų ir vaizdo konferencijų rezervaciją atitinkamose programose, laikydamasis tvarkos ir terminų.

11. Laikydamasis įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos, išsiunčia paruoštas pašto siuntas ir bylas į apeliacinės instancijos teismus bei institucijas.

12. Laikydamasis tvarkos gautus procesinius ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda teisėjui ir įvykdo teisėjo patvarkymus. Tinkamai sutvarkytas bylas perduoda į raštinę.

13. Pagal kompetenciją aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją interesantams bei užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje ,,Liteko“ (toliau – ,,Liteko“ sistema).
  2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d parengti atmintinę, susijusią su atliekamomis funkcijomis (suderinus su Teismo raštinės skyriaus vedėju), ir ją pristatyti teismo posėdžių sekretorių susirinkime.
  3. Aptarnauti asmenis laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei vadovaujantis klientų aptarnavimo standartu. Suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu.

 

 

Naujienų prenumerata