Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorius

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis;

4.7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.

 

V skyrius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. parengia teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

5.2. esant poreikiui užtikrina vertėjo dalyvavimą teismo posėdyje bei tinkamą vertėjo rezervaciją teismo intraneto modulyje ,,Rezervacijos“;

5.3. parengia procesinių dokumentų kopijas ir įteikia (išsiunčia) byloje dalyvaujantiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4. tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą proceso dalyviams, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiunčia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;

5.5. nustatyta tvarka skelbia teismo pranešimus specialiame interneto tinklalapyje;

5.6. prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, pateikia teisėjui jų tapatybę patvirtinantį ar kitą dokumentą, įrodantį jo teisę dalyvauti byloje, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje sėdėtų jiems skirtose vietose, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;

5.7. nustatyta tvarka daro teismo posėdžio garso įrašus. Tikrina automatiniu būdu persikėlusius garso įrašus, pastebėjęs, kad garso įrašas nepersikėlė, įkelia rankiniu būdu;

5.8. rengia pažymas apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą;

5.9. tvarko bylas: chronologine tvarka įriša į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimus, numeruoja bylos lapus, sudaro į bylą įrištų dokumentų sąrašą;

5.10. pagal nustatytą tvarką suskaitmenina procesinius dokumentus bei patvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;

5.11. užtikrina tinkamą vaizdo konferencijos rezervaciją ,,SMC“ programoje bei teismo intraneto modulyje ,,Rezervacijos“ ir konferencijos valdymą bei duomenų, susijusių su nuotoliniu posėdžiu, pateikimą laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;

5.12. nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas perduoda į Bylų raštinę ir tai pažymi Lietuvos teismų informacinėje sistemoje ,,Liteko“ (toliau – ,,Liteko“ sistema);

5.13. laikydamasis įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos išsiunčia bylas į apeliacinės instancijos ir kitus teismus;

5.14. teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntų tvarkymą, pateikia tvarkingai paruoštas pašto siuntas, įskaitomai ir teisingai nurodo adresus pagal galiojančias Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu, ir kitus reikalingus duomenis (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);

5.15. gautus procesinius ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda teisėjui, įvykdo teisėjo patvarkymus ir dokumentus su teisėjo rezoliucija įriša į bylą;

5.16. registruoja šiai pareigybei pavestus įvykius ,,Liteko“ sistemoje teismo pirmininko įsakymu nustatyta tvarka, papildo ,,Liteko“ sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje esanti informacija atspindėtų proceso eigą ir ypatumus, bylos dalyvius ir jų pasikeitimą, bylos ryšius, ištaiso (jei įmanoma) įvestų duomenų netikslumus ir klaidas;

5.17. kontroliuoja sustabdytas bylas teisme nustatyta tvarka;

5.18. daro bylos medžiagos, procesinių dokumentų kopijas laikydamasis teisme nustatytos tvarkos;

5.19. užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.20. pagal kompetenciją aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo telefonus teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, jei prašomos suteikti informacijos pats negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;

5.21. Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja teismo vidaus dokumentų projektų rengimo darbo grupėse, teikia pastabas, pasiūlymus dėl Teismo raštinės skyriaus darbo organizavimo, ,,Liteko“ sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;

5.22. Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS 2020 METŲ UŽDUOTYS

  1. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje ,,Liteko“ (toliau – ,,Liteko“ sistema).
  2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d parengti atmintinę, susijusią su atliekamomis funkcijomis (suderinus su Teismo raštinės skyriaus vedėju), ir ją pristatyti teismo posėdžių sekretorių susirinkime.
  3. Aptarnauti asmenis laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei vadovaujantis klientų aptarnavimo standartu. Suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu.

 

 

Naujienų prenumerata