Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės kalbos vartojimą, raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. gerai išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimus;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

               5.1. tiesioginio vadovo pavedimu pagal kompetenciją rengia Teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus Teismo veiklos dokumentus;

               5.2. konsultuoja Teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais; pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus;

               5.3. teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo Teisme, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo ir organizuoja tais klausimais vidinius mokymus;

               5.4. teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę, siekdamas užtikrinti teisingą teisės normų lingvistinį aiškinimą;

               5.5. tikrina, ar laikomasi Teisėjų tarybos patvirtintų teismo sprendimų kokybės standartų rengiant procesinių sprendimų projektus;

              5.6. remdamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra ir žodynais redaguoja teisme rengiamus vidaus teisės aktus ir kitus rengiamus dokumentus, informaciją, teikiamą žiniasklaidai ir visuomenei, taip pat Teismo sprendimų projektus, siekdamas užtikrinti, kad Teisme rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų tekstai atitiktų administracinei kalbai keliamus reikalavimus;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje; dalyvauja konkursų į laisvas valstybės tarnautojų pareigas komisijos darbe (pateikia medžiagą kalbos kultūros, kalbos etiketo ir kitais klausimais; vertina pretendentų kalbos taisyklingumą, gebėjimą sklandžiai ir aiškiai reikšti mintis), padedant atrinkti tinkamiausius kandidatus;  

5.8. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

TEISMO PIRMININKO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 2020 METŲ UŽDUOTYS

  1. Atsitiktinės atrankos būdu patikrinti, kaip teisme rengiami bylų procesiniai ir kiti dokumentai. Parengti ir pateikti teismo pirmininkui išvadą, kurioje būtų aptartos dažniausiai pasitaikančios rašybos, skyrybos, kalbos kultūros klaidos ir šią išvadą pristatyti teisėjų susirinkime.
  2. Atsitiktinės atrankos būdu patikrinti, kaip teisme laikomasi Teisėjų tarybos patvirtintų rekomenduojamų teismo sprendimų kokybės standartų, parengti išvadą, ją pateikti teismo pirmininkui ir pristatyti teisėjų susirinkime.
  3. Kiekvieną savaitę pateikti teismo pirmininko padėjėjai ryšiams su visuomene po naują kalbos praktikos patarimą, kad ši įkeltų jį į teismo intranetą.
  4. Suorganizuoti vienus mokymus darbuotojams, per kuriuos aptarti dažniausiai pasitaikančias rašybos, skyrybos, kalbos kultūros klaidas.

 

Naujienų prenumerata