Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės kalbos vartojimą, raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. gerai išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimus;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

               5.1. tiesioginio vadovo pavedimu pagal kompetenciją rengia Teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus Teismo veiklos dokumentus;

               5.2. konsultuoja Teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais; pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus;

               5.3. teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo Teisme, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo ir organizuoja tais klausimais vidinius mokymus;

               5.4. teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę, siekdamas užtikrinti teisingą teisės normų lingvistinį aiškinimą;

               5.5. tikrina, ar laikomasi Teisėjų tarybos patvirtintų teismo sprendimų kokybės standartų rengiant procesinių sprendimų projektus;

              5.6. remdamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra ir žodynais redaguoja teisme rengiamus vidaus teisės aktus ir kitus rengiamus dokumentus, informaciją, teikiamą žiniasklaidai ir visuomenei, taip pat Teismo sprendimų projektus, siekdamas užtikrinti, kad Teisme rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų tekstai atitiktų administracinei kalbai keliamus reikalavimus;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje; dalyvauja konkursų į laisvas valstybės tarnautojų pareigas komisijos darbe (pateikia medžiagą kalbos kultūros, kalbos etiketo ir kitais klausimais; vertina pretendentų kalbos taisyklingumą, gebėjimą sklandžiai ir aiškiai reikšti mintis), padedant atrinkti tinkamiausius kandidatus;  

5.8. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019 m. vasario 1 d.

Vilnius

  1. PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ 2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti, kad bylos būtų skirstomos laikantis Bylų paskirstymo teisėjams naudojant kompiuterinę programą taisyklių nustatytos tvarkos bei kitų teismo pirmininko įsakymų, reglamentuojančių bylų skirstymą teisėjams, kad į „Liteko“ sistemą būtų suvesti pirminiai duomenys (apie teisėjų specializaciją, atostogas, komandiruotes, ,,saugų“ terminą), paskirtos bylos būtų atiduotos teisėjui ne vėliau kaip kitą dieną nuo jų paskyrimo.

2. Koordinuoti teisėjų kolegijos sudėties pakeitimą, kai teisėjas negali dalyvauti teismo posėdyje (dėl atostogų, ligos, komandiruotės ir kt.) ar kitais atvejais, numatytais teismo pirmininko įsakymais, parengti nutarčių projektus, apie kolegijų sudėties pakeitimą pažymėti Liteko sistemoje. Parengti įsakymo „Dėl teisėjų kolegijų sudarymo vasaros atostogų metu“ projektą

3. Per einamuosius metus dalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalyvauti darbo grupėse.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1. Bylos paskirtos laikantis Taisyklėmis nustatytos tvarkos, skirstant bylas tinkamai naudojamos leistinos funkcijos ir bylos operatyviai atiduotos teisėjams.

2. Parengti nutarčių projektai, apie kolegijų sudėties pakeitimą ir pažymėta Liteko sistemoje. Parengtas įsakymo „Dėl teisėjų kolegijų sudarymo vasaros atostogų metu“ projektas ir pateiktas teismo pirmininkui.

3. Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

1.      Teisės aktų pokyčiai.

2.      Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

3.      Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės.

_____________________

Naujienų prenumerata