Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

TEISMO PIRMININKO PATARĖJAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
  2. turėti 3 metų teisinio darbo teismų sistemoje patirties;
  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
  5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  6. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą B2 lygiu.
  7. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
  1. renka teismo pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
  2. teismo pirmininko pavedimu rengia medžiagą teismo administracinei veiklai organizuoti ir kontrolei vykdyti;
  3. vykdo teismo pirmininko pavedimus Teismo vidinio administravimo srityje;
  4. teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismą tarptautinėse organizacijose, bendrauja su CEPEJ, EJTN organizacijomis;
  5. rengia procesinių dokumentų projektus;
  6. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema „Liteko“ pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
  7. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia atsakymų projektus;
  8. rengia reikiamų raštų institucijoms projektus;
  9. teismo pirmininko pavedimu rengia Teismo veiklos tvarkomuosius, organizacinius ar informacinius dokumentus;
  10. pagal kompetenciją dalyvauja Teismo darbo grupių, komisijų veikloje;
  11. teismo pirmininko pavedimu organizuoja medžiagos (pasisakymų, pranešimų, kalbų, tezių, kt.), reikalingos teismo pirmininkui atstovaujant Teismui, rengimą;
  12. vizuoja Teismo atliekamų pirkimo sutarčių projektus;
  13. teismo pirmininko pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
  14. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

    

   TEISMO PIRMININKO PATARĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

   1. I-ąjį ketvirtį parengti ir pateikti teismo pirmininkui tvirtinti 2020 metų Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės veiklos priežiūros priemonių plano projektą.
   2. Per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 3 susirinkimus teisėjų padėjėjams jų darbo organizavimo klausimais.
   3. Parengti naujai priimtų teisėjų padėjėjų atmintinę.
   4. Parengti atmintinę dėl asmens duomenų apsaugos.
    

Naujienų prenumerata