Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

TEISMO PIRMININKO PATARĖJAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
  2. turėti 3 metų teisinio darbo teismų sistemoje patirties;
  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
  5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  6. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą B2 lygiu.
  7. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
  1. renka teismo pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
  2. teismo pirmininko pavedimu rengia medžiagą teismo administracinei veiklai organizuoti ir kontrolei vykdyti;
  3. vykdo teismo pirmininko pavedimus Teismo vidinio administravimo srityje;
  4. teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismą tarptautinėse organizacijose, bendrauja su CEPEJ, EJTN organizacijomis;
  5. rengia procesinių dokumentų projektus;
  6. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema „Liteko“ pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
  7. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia atsakymų projektus;
  8. rengia reikiamų raštų institucijoms projektus;
  9. teismo pirmininko pavedimu rengia Teismo veiklos tvarkomuosius, organizacinius ar informacinius dokumentus;
  10. pagal kompetenciją dalyvauja Teismo darbo grupių, komisijų veikloje;
  11. teismo pirmininko pavedimu organizuoja medžiagos (pasisakymų, pranešimų, kalbų, tezių, kt.), reikalingos teismo pirmininkui atstovaujant Teismui, rengimą;
  12. vizuoja Teismo atliekamų pirkimo sutarčių projektus;
  13. teismo pirmininko pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
  14. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

   VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO PATARĖJAS

   TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

   2019-01-31

   Vilnius

   I SKYRIUS

   PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

   EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

   1. I-ąjį ketvirtį parengti ir pateikti teismo pirmininkui tvirtinti 2019 metų Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės veiklos priežiūros priemonių plano projektą.

   2. Iki liepos 1 d. parengti atnaujintinų teismo tvarkų sąrašą ir jų atnaujinimo planą. Dalyvauti vykdant patvirtintą tvarkų atnaujinimo planą.

   3. Per einamuosius metus parengti Vilniaus apygardos administracinio teismo nuostatų projektą.

   4. Sudalyvauti ne mažiau kaip dviejuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose per einamuosius metus.

   PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

   1. Teismo administracinės veiklos priežiūros priemonių planas parengtas ir teismo pirmininkui pateiktas per pirmą 2019 metų ketvirtį.

   2. Iki liepos 1 d. parengtas atnaujintinų teismo tvarkų sąrašas ir jų atnaujinimo planas, dalyvauta vykdant patvirtintą tvarkų atnaujinimo planą.

   3. Parengtas Vilniaus apygardos administracinio teismo nuostatų projektas.

   4. Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

   RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

   1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

   2. Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės.

Naujienų prenumerata