Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

TEISMO PIRMININKO PATARĖJAS

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė; darbo patirtis – teisės srityje; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų; kalbos mokėjimo lygis – B2.

Funkcijos:

1. Renka, sistemina, analizuoja įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją ir teikia išvadas teismo pirmininkui.

2. Rengia medžiagą teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui.

3. Rengia procesinių dokumentų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus teismo veiklos organizavimo ir kitais klausimais.

5. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

6. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

7. Patikrina teismo atliekamų pirkimų sutarčių projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir juos vizuoja.

8. Koordinuoja teisėjų padėjėjų ir teismo vyresniųjų padėjėjų darbą pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintas tvarkas.

9. Kuruoja teisėjų padėjėjų vidinę komunikaciją. Koordinuoja darbų paskirstymą teisėjų padėjėjams ir teisininkams, kai jie nėra priskirti dirbti su konkrečiu teisėju.

10. Teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, yra teismo kontaktinis asmuo CEPEJ, EJTN.

11. Teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia atsakymų (raštų) projektus.

12. Rengia reikiamų raštų Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms projektus.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. 

 

TEISMO PIRMININKO PATARĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

 

I-ąjį ketvirtį parengti ir pateikti teismo pirmininkui tvirtinti 2020 metų Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės veiklos priežiūros priemonių plano projektą.

Per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 3 susirinkimus teisėjų padėjėjams jų darbo organizavimo klausimais.

Parengti naujai priimtų teisėjų padėjėjų atmintinę.

Parengti atmintinę dėl asmens duomenų apsaugos.

 

Naujienų prenumerata