Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo konsultantas

TEISMO KONSULTANTAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
  3. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;
  6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis;
  7. V SKYRIUS 5.1. teismo pirmininko pavedimu rengia Teismo statistines ataskaitas, jas analizuoja, teikia savo pastabas ir pasiūlymus;5.3. koordinuoja teismo pirmininko įsakymu nustatytą teisėjų padėjėjų pavadavimo tvarką;5.5. atlieka Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ dublerio funkcijas;5.7. atlieka Teismo intraneto administravimo tvarkos apraše šiai pareigybei priskirtas funkcijas;5.9. konsultuoja Teismo darbuotojus Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“, stacionarios garso įrašymo sistemos ,,Femida“, vaizdo konferencijų organizavimo, elektroninių paslaugų portalo veikimo, elektroninių bylų klausimais ir teikia metodinę ir praktinę pagalbą;5.11. teismo pirmininko pavedimu rengia Teismo vidaus teisės aktų projektus, juos analizuoja, periodiškai atnaujina, teikia savo pastabas ir pasiūlymus;5.13. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų Teismo darbuotoją pagal kompetenciją; 
  8. 5.14. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
  9. 5.12. pagal kompetenciją dalyvauja nuolatinių ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
  10. 5.10. kontroliuoja, ar darbuotojai tinkamai ir laiku atlieka jiems Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje paskirtus vaidmenis;
  11. 5.8. apmoko darbuotojus dirbti su naujomis programomis, susijusiomis su bylų nagrinėjimu;
  12. 5.6. atlieka asmens, atsakingo už bylų paskirstymą teisėjams, funkcijas;
  13. 5.4. aktyvuoja asmenų paskyras Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ Viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje ir suteikti identifikuojančius prisijungimo duomenis;
  14. 5.2. paruošia ir prižiūri aparatinę įrangą, užtikrina teismo pirmininko rengiamus pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus ir kitus darbuotojus, rašo protokolus, pažymas bei laiku juos pateikti atsakingiems asmenims;
  15. 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
  16. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  17.  

Naujienų prenumerata