Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo kanclerio tarnyba

 

Teismo KANCLERIs

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirties;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius prikimus;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių teismo administracijos padalinių veiklą;

5.2. užtikrina, kad įgyvendinat teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

5.3. organizuoja ir koordinuoja teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

5.4. tvirtina teismo administracijos padalinių nuostatus; teismo pirmininkui pavedus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais pareigybių sąrašais ir aprašymais;

5.5. teismo pirmininkui pavedus, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų teismo administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, suteikia jiems atostogas, išleidžia į komandiruotes;

5.6. koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti jų socialines ir kitas garantijas;

5.7. užtikrina teismo informacinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, koordinuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;

5.8. užtikrina teismo vidaus tvarką ir tinkamas darbo sąlygas teismo posėdžių, pasitarimų, kitų teismo renginių metu; kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

5.9. kontroliuoja teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą; teismo pirmininko pavedimu, pasirašo Teismo finansinius dokumentus;

5.10. teismo pirmininkui pavedus, užtikrina informacijos apie teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, finansų valdymą ir teismo poreikių valstybės biudžeto asignavimams pateikimą atsakingoms institucijoms;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.12. pagal kompetenciją organizuoja pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.13. užtikrina, kad teismo pirmininkui būtų pateikta informacija, būtina teismo administravimo sprendimams priimti;

5.14. planuoja, organizuoja ir įgyvendina saugumo priemones teisme, analizuoja ir vertina saugumo grėsmes bei imasi priemonių užkirsti joms kelią, užtikrina teisme esančių asmenų ir turto saugumą bei imasi būtinų veiksmų likviduojant ar mažinant kritinių situacijų sukeltus padarinius;

5.15. atlieka kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas;

5.16. teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.17. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

TEISMO KANCLERIO 2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti ir koordinuoti teismo strateginio veiklos plano rengimą.

2. Paruošti reikiamus dokumentus ir kreiptis į VSD dėl įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų atitikties pažymėjimo gavimo darbui su įslaptinta informacija, žymima „Riboto naudojimo“ žyma.

3. Atlikti duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimą dėl fiksuoto ryšio telefoninių pokalbių įrašų darymo ir saugojimo.

4. Peržiūrėti ir papildyti teismo materialinių vertybių saugojimo, priėmimo, išdavimo ir nurašymo tvarkos aprašą dėl neatlygintinai gauto turto apskaitymo ir organizuoti šio turto apskaitymą.

 

Naujienų prenumerata