Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo kanclerio tarnyba

 

Teismo KANCLERIs

 

 

Specialieji reikalavimai:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

 

arba:

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė; vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

 

Funkcijos:

 

1. Koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių teismo administracijos padalinių veiklą bei tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

2. Koordinuoja teismo biudžeto projekto rengimą ir kontroliuoja teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą bei teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą.

3. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

4. Teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Užtikrina informacijos teismo pirmininkui pateikimą laiku teismo administravimo sprendimams priimti, teikia siūlymus dėl veiklos organizavimo tobulinimo.

6. Užtikrina jam pavaldžių teismo administracijos padalinių funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Užtikrina, kad teismo ištekliai būtų valdomi teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Teismo pirmininko pavedimu įgyvendina Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 106 straipsnyje teismo kancleriui nustatytas funkcijas.

9. Organizuoja ir koordinuoja teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą; organizuoja ir užtikrina Teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą; koordinuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.

10. Užtikrina teismo vidaus tvarką ir tinkamas darbo sąlygas teismo posėdžių, pasitarimų, kitų teismo renginių metu; kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi.

11. Pagal kompetenciją organizuoja pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, teikia teisines išvadas bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

12. Planuoja, organizuoja ir įgyvendina saugumo priemones teisme, analizuoja ir vertina saugumo grėsmes bei imasi priemonių užkirsti joms kelią, užtikrina teisme esančių asmenų ir turto saugumą bei imasi būtinų veiksmų likviduojant ar mažinant kritinių situacijų sukeltus padarinius.

13. Koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti jų socialines ir kitas garantijas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

TEISMO KANCLERIO 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

1. Organizuoti ir koordinuoti teismo strateginio veiklos plano rengimą.

2. Paruošti reikiamus dokumentus ir kreiptis į VSD dėl įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų atitikties pažymėjimo gavimo darbui su įslaptinta informacija, žymima „Riboto naudojimo“ žyma.

3. Atlikti duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimą dėl fiksuoto ryšio telefoninių pokalbių įrašų darymo ir saugojimo.

4. Peržiūrėti ir papildyti teismo materialinių vertybių saugojimo, priėmimo, išdavimo ir nurašymo tvarkos aprašą dėl neatlygintinai gauto turto apskaitymo ir organizuoti šio turto apskaitymą.

 

Naujienų prenumerata