Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIUS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.4. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko įsakymų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su Teismo veikla, projektus;

5.2. kontroliuoja, kad teismo pirmininko įsakymai, pavedimai, priemonės pagal Teismo organizacinės veikos priežiūros planą būtų vykdomi laiku, bei teikia informaciją teismo pirmininkui apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą;

5.3. užtikrina darbuotojų supažindinimą su teismo pirmininko pavedimais;

5.4. sudaro teismo pirmininko ir teismo pirmininko pavaduotojo lankytojų priėmimo grafikus, organizuoja teismo pirmininko priimamojo darbą, organizuoja teismo pirmininko pokalbius telefonu;

5.5. teikia lankytojams išsamią informaciją, rūpinasi jų priėmimu ir aptarnavimu, organizuoja interesantų ir teismo pirmininko svečių priėmimą, pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

5.6. dalyvauja teismo nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe ir (arba) jas techniškai prižiūri;

5.7. techniškai prižiūri, užtikrina teismo pirmininko rengiamus pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus ir kitus Teismo darbuotojus, rašo protokolus bei laiku juos pateikia atsakingiems asmenims;

5.8. paruošia ir laiku perduoda į archyvą pagal dokumentacijos planą Teismo pirmininko tarnybai priskirtas baigtas bylas;

5.9. padeda teismo pirmininkui ir teismo kancleriui plėtoti informacijos apsikeitimą tarp darbuotojų ir vadovybės;

5.10. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIUS

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019-01-31

Vilnius

I SKYRIUS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Dalyvauti rengiant 2018 metų Teismo metų veiklos apžvalgą, t. y. pateikti informaciją apie Administracinės veiklos priežiūros plano įvykdymą 2018 metais.

2. Sudalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose per einamuosius metus.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1. Teismo 2018 metų veiklos apžvalgoje pateiktas apibendrinimas apie 2018 metų administracinės veiklos priežiūros plano įvykdymą.

2. Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

2. Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės.

Naujienų prenumerata