Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas

TEISĖJO PADĖJĖJAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4.3. būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės sistema, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

5.2. analizuoja rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas;

5.3. rengia procesinių dokumentų projektus;

5.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su „Liteko“ informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

5.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant raštų, susijusių su teismo veikla, projektus, koordinuoja jų derinimą su kitomis įstaigomis ir institucijomis; 

5.7. prireikus rengia kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

5.8. teismo pirmininko pavedimu teikia naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauja juos apmokant;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.10. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO TEISĖJO PADĖJĖJO

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019-01-31

Vilnius

  1. PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.      Iki 2019 m. gegužės 2 d. raštu pateikti teismo pirmininko patarėjui pasiūlymą dėl teisėjų padėjėjų nuotolinio darbo organizavimo įgyvendinimo.

2.      Per einamuosius metus parengti ir pristatyti bent vieną apibendrinimą-pranešimą dėl praktikoje kilusių materialiosios ar proceso teisės normų taikymo problemų.

3.      Per einamuosius metus sudalyvauti trijuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

4.      Dirbant su LITEKO sistema tinkamai vykdyti vaidmens „teisėjo padėjėjas“ pareigas, nurodytas Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Vilniaus apygardos administraciniame teisme Funkcinio paskirstymo tvarkos apraše.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1.      Pasiūlymas pateiktas iki 2019 m. gegužės 2 d.

2.      Per einamuosius metus parengtas ir teisėjų padėjėjų susirinkime pristatytas bent vienas apibendrinimas (pranešimas) dėl praktikoje kilusių materialiosios ar proceso teisės normų taikymo problemų.

3.      Pateikti dalyvavimą bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose patvirtinantys dokumentai.

4.      Priskirtos pareigos atliktos tinkamai ir laiku (tikrinama atsižvelgiant į LITEKO sistemos statistinius duomenis, teismo rengtas ataskaitas, pažymas).

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

2. Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės.

Naujienų prenumerata