Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas

TEISĖJO PADĖJĖJAS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4.3. būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės sistema, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

5.2. analizuoja rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas;

5.3. rengia procesinių dokumentų projektus;

5.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su „Liteko“ informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

5.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant raštų, susijusių su teismo veikla, projektus, koordinuoja jų derinimą su kitomis įstaigomis ir institucijomis; 

5.7. prireikus rengia kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

5.8. teismo pirmininko pavedimu teikia naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauja juos apmokant;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.10. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

TEISĖJO PADĖJĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

  1. Per einamuosius metus pristatyti teisėjų padėjėjų susirinkime 2 (du) apibendrinimus-pranešimus dėl praktikoje kilusių materialiosios ar proceso teisės normų taikymo problemų.
  2. Dirbant su LITEKO sistema tinkamai vykdyti vaidmens „teisėjo padėjėjas“ pareigas, nurodytas Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Vilniaus apygardos administraciniame teisme Funkcinio paskirstymo tvarkos apraše.
  3. Per einamuosius metus teisėjų padėjėjų susirinkime pristatyti mokomąją medžiagą (kuri būtų aktuali ir įdomi teisėjų padėjėjams), išgirstą mokymų, seminarų ar konferencijų metu.

Naujienų prenumerata