Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (3)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (3)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina, kad atvykę į teismą asmenys būtų aptarnauti greitai, kokybiškai, kultūringai;

5.2. pagal kompetenciją teikia informaciją į teismą atvykusiems asmenims ir telefonu;

5.3. priima atvykusių į teismą asmenų skundus, prašymus, kitus procesinius ir neprocesinius dokumentus bei kitą korespondenciją;

5.4. patikrina pateiktus dokumentus ir prie jų pridėtus priedus, egzempliorių skaičių ir užtikrina priimtų dokumentų saugumą;

5.5. nustatęs, kad pateiktas ne visas dokumentas ar jame trūksta priedų, apie tai informuoja dokumentą pateikusį asmenį ir surašo aktą, kurį prideda

prie pateikto dokumento;

5.6. priimtus dokumentus perduoda registruoti teismo darbuotojui pagal jo kompetenciją;

5.7. išduoda asmenims procesinius ir neprocesinius dokumentus;

5.8. užtikrina, kad gautos siuntos su įslaptintais dokumentais būtų nedelsiant perduotos teismo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos administravimą;

5.9. užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata