Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (2)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (2)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti, taip pat pašto siuntų taisykles;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. tvarko išsiunčiamą paštu (per kurjerį) teismo korespondenciją:

5.1.1. priima paruoštas siuntas ir procesinius dokumentus iš teismo darbuotojų ir patikrina, ar ant pašto siuntos įskaitomai ir teisingai nurodytas adresas pagal susisiekimo ministro patvirtintas Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, kiti reikalingi duomenys (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);

5.1.2. tinkamai įpakuoja ir įvertina siunčiamas pašto siuntas ir procesinius dokumentus pagal pašto paslaugų tarifuose nustatytus svorio rėžius;

5.1.3. siunčiamas pašto siuntas suskirsto pagal grupes (šalies vidaus, siunčiamos į kitas valstybes ir kt.) ir klases (pirmenybinės ir nepirmenybinės), jas pažymi pagal nustatytus reikalavimus;

5.1.4. siunčiamas pašto siuntas ir procesinius dokumentus pažymi specialia žyma su licencijos numeriu;

5.1.5. nustatytu laiku pašto darbuotojui ar kurjeriui pateikia paruoštas pašto siuntas ir procesinius dokumentus kartu su tinkamai užpildytais nustatytos formos sąrašais;

5.1.6. siunčiamus procesinius dokumentus sutvarko siųsti vadovaudamasis Teisėjų tarybos nutarimu aprobuotu Pasiuntinių pašto siuntų su procesiniais dokumentais apdorojimo akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašu;

5.2. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus;

5.3. pasibaigus mėnesiui, Teismo raštinės skyriaus vedėjui pateikia paprastųjų, mažųjų, didžiųjų korespondencijos siuntų ir išsiųstų procesinių dokumentų ataskaitą;

5.4. pasibaigus kalendoriniams metams, sutvarko ir paruošia Teismo raštinės skyriaus bylas perduoti į Archyvo skyrių;

5.5. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.6. vykdo nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata