Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (1)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (1)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos spacialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. registruoja per elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP) gautus skundus (prašymus), elektronines bylas dėl administracinių ginčų informacinėje sistemoje „Liteko“ pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus;

5.2. registruodamas skundą (prašymą) patikrina, ar anksčiau nebuvo užregistruotas skundas (prašymas) dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių. Jei toks skundas (prašymas) buvo užregistruotas, prie skundo prideda tokią informaciją;

5.3. registruoja informacinėje sistemoje „Liteko“ kitus per EPP gautus procesinius dokumentus;

5.4. patikrina informacinėje sistemoje „Liteko“ užregistruotų duomenų išsamumą, tikrumą ir tikslumą, papildo ją trūkstamais duomenimis, ištaiso įvestų duomenų netikslumus;

5.5. patikrina per EPP pateiktus dokumentus ir prie jų pridėtus priedus, egzempliorių skaičių ir užtikrina priimtų dokumentų saugumą;

5.6. nustatęs, kad pateiktas ne visas dokumentas ar dokumente trūksta priedų, surašo aktą, kuris pridedamas prie pateikto dokumento;

5.7. užregistruotus dokumentus įkelia į ,,Liteko“ sistemą arba atspausdina, patvirtina ir perduoda adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos teisme tvarkos;

5.8. užtikrina, kad užregistruoti dokumentai būtų perduoti adresatams skubos tvarka, jei iš jų turinio matyti, kad informacija adresatą turi pasiekti skubiai (prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, pranešimas apie svarbias bylos aplinkybes ir kt.);

5.9. persiunčia ne tuo adresu gautą korespondenciją arba ją grąžina siuntėjui;

5.10. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą „Liteko“ bei patvirtina ją saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.11. teismo dokumentus rengia ir tvarko pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

5.12. pasibaigus kalendoriniams metams perkelia neišnagrinėtas bylas į kitus metus;

5.13. užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata