Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo posėdžio tvarka

Teismo posėdžio tvarka

Teisėjų kolegijai (teisėjui) įeinant į posėdžių salę teismo tvarkdarys ar teismo posėdžio sekretorius paskelbia: „Teismas eina, prašom stoti". Visi esantys posėdžių salėje asmenys atsistoja, paskui posėdžio pirmininko kvietimu sėda į savo vietas.

Visi proceso dalyviai į teismą kreipiasi ir parodymus bei paaiškinimus duoda stovėdami.
Teismo posėdį pradeda posėdžio pirmininkas (teisėjas) ir praneša, kokia byla bus nagrinėjama.

Teismo posėdžio sekretorius praneša, kas atvyko į teismo posėdį.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo Administracinių bylų teisenos įstatymo 83 straipsnio pataisos, kuriose nustatyta fiksuoti teismo posėdžio eigą tik darant teismo posėdžio garso įrašą.

Teismas nustato atvykusių asmenų tapatybę, patikrina pareigūnų ir atstovų įgaliojimus. Jei kas nors iš šalių (jų atstovų) neatvyksta, teismo posėdžio sekretorius informuoja, ar jiems buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką, o teismas nusprendžia, ar galima be jų nagrinėti bylą.

Teismo posėdžio pirmininkas paskelbia teismo sudėtį, pristato teismo posėdžių sekretorių, specialistą, ekspertą, vertėją; išaiškina proceso dalyviams jų teisę pareikšti nušalinimus, taip pat kitas procesines jų teises ir pareigas, jeigu jos nebuvo išaiškintos įteikiant teismo šaukimą (teismo šaukime pagrindinės procesinės teisės ir pareigos yra išaiškintos raštu).

Jeigu teismo posėdyje dalyvauja vertėjas, specialistas ar ekspertas, posėdžio pirmininkas išaiškina jų pareigas ir administracinę bei baudžiamąją atsakomybę už žinomai melagingą vertimą ar žinomai melagingos išvados davimą. Dėl to iš vertėjo, specialisto ar eksperto paimamas rašytinis pasižadėjimas.

Teismas taip pat išsprendžia šalių (jų atstovų) prašymus.

Iš posėdžių salės pašalinami iki apklausos atvykę liudytojai.

Bylos nagrinėjimas iš esmės pradedamas teisėjo pranešimu, kuriame nurodomas ginčo dalykas, pagrindai, ginčo ribos bei kitos esminės bylos aplinkybės.

Tada žodis suteikiamas pareiškėjui (pareiškėjams), atsakovui (atsakovams), trečiajam suinteresuotam asmeniui (asmenims) ir (ar) jų atstovams. Kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau teismo posėdžio pirmininkas gali įspėti kurią nors iš šalių ar jų atstovų, jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės. Šalims (jų atstovams) gali būti užduodami klausimai: pirmiausia klausimus užduoda teisėjas (teisėjai), vėliau - šalys (jų atstovai).

Po šalių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: išklausomi liudytojų parodymai, specialistų paaiškinimai ir ekspertų išvados, apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai įrodymai. Prieš liudytojui duodant parodymus, posėdžio pirmininkas nustato jo asmens tapatybę ir įspėja jį dėl atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus ir už žinomai melagingus parodymus. Iš liudytojo paimamas atitinkamas rašytinis pasižadėjimas ir pridedamas prie posėdžio protokolo. Prieš baigiant nagrinėti bylą iš esmės, išsprendžiami nauji šalių prašymai.

Teisminiai ginčai susideda iš pareiškėjo (pareiškėjų), atsakovo (atsakovų), trečiojo suinteresuoto asmens (asmenų) ar jų atstovų kalbų su konkrečiais galutiniais skundo (prašymo) reikalavimais ir atsikirtimais į jį. Kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau teismo posėdžio pirmininkas gali įspėti kurią nors iš šalių ar jų atstovų, jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės. Kalbėjusios šalys (jų atstovai) dar kartą gali pasinaudoti replikos teise.

Jeigu per teisminius ginčus paaiškėja naujų aplinkybių, kurias reikia ištirti, teismas gali priimti nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Vėliau teisminiai ginčai vyksta ta pačia tvarka.

Po teisminių ginčų teismas išeina į pasitarimų kambarį priimti sprendimo (nutarimo, nutarties). Apie tai posėdžio pirmininkas paskelbia esantiesiems posėdžių salėje.

Kiekviename teismo posėdyje, išskyrus posėdžius rašytinio proceso tvarka, daromas garso įrašas, kurio paskirtis - užfiksuoti teismo posėdžio eigą. Garso įrašas yra sudedamoji administracinės bylos dalis, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti su teismo posėdžio įrašu ir gauti jo skaitmeninę kopiją.