Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Nuostatai

 

PATVIRTINTA

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. T-277

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUOSTATAI

 

I.  BENDROJI DALIS

 

  1. 1.      Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.
  2. 2.      Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
  3. 3.      Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei nepriklausomumą, tvarkantis teismo buhalterinę apskaitą, valdantis ir disponuojantis bei naudojantis jam patikėtą turtą.
  4. 4.      Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, per teismų savivaldos institucijas ir iš kitų valstybės finansinių šaltinių.
  5. 5.      Teismas turi savo antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir kitus rekvizitus, taip pat savo sąskaitą banke.
  6. 6.      Teismo buveinės adresas – Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, Lietuvos Respublika.
  7. 7.      Teismas turi interneto svetainę (http://www.vaateismas.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. TEISMO STEIGIMAS IR JO KOMPETENCIJA VYKDANT TEISINGUMĄ

 

  1. 8.      Teismas įsteigtas ir jo kompetencija nustatyta įstatymu.
  2. 9.      Teismo teisėjų skaičių nustato Lietuvos Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

10.  Teismas yra specializuotas teismas, nagrinėjantis administracines bylas.

11.  Teismas pirmąja instancija nagrinėja bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Teismo sprendimai ir nutartys administracinėse bylose gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Be kompetencijos, įstatymų nustatytos apygardų administraciniams teismams, Teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, kurias įstatymas priskiria Teismo papildomai kompetencijai.

12.  Teismas atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

III. TEISMO TEISĖS

 

13.   Įgyvendindamas teisingumą Teismas turi šias teises:

13.1.gauti iš valstybės įstaigų ir organizacijų, savivaldos institucijų, kitų teismų, įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą priskirtoms funkcijoms vykdyti;

13.2.pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones;

13.3.bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis savo veiklos klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus;

13.4.kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. TEISMO VALDYMAS, TEISMO PERSONALAS IR TEISMO STRUKTŪRA

 

14.  Teismo, kaip valstybinės valdžios institucijos ir biudžetinės įstaigos, vadovas yra teismo pirmininkas, kuris skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka.

15.  Teismo pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą Teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Teismo pirmininkas tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojo ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus Teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas Teismo administravimo funkcijas. 

16.  Kai nėra teismo pirmininko, šias pareigas eina teismo pirmininko pavaduotojas arba didžiausią teisėjo darbo stažą Teisme turintis teisėjas.

17.  Teismo struktūrą sudaro: teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, teismo teisėjai, teisėjų padėjėjai, Teismo pirmininko tarnyba, Tarptautinės teisės skyrius, teismo kancleris (Teismo administracijos vadovas), Teismo administracijos padaliniai – Teismo kanclerio tarnyba, Teismo raštinės skyrius (susidedantis iš Bendrosios raštinės ir Bylų raštinės), Finansų ir apskaitos skyrius, Ūkio ir informacinių technologijų skyrius, Archyvo skyrius.

18.  Teismo administracijos padalinių funkcijas reglamentuoja jų veiklos nuostatai ir (arba) pareigybės aprašymai.

19.  Teismo kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus teismo pirmininkui. Teismo kancleris vadovauja Teismo administracijai.

20.  Teismo kancleris:

20.1.koordinuoja ir kontroliuoja Teismo administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant Teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

20.2.organizuoja ir koordinuoja Teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

20.3.tvirtina Teismo administracijos padalinių nuostatus, teismo pirmininko pavedimu, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais pareigybių sąrašais ir aprašymais;

20.4.teismo pirmininko pavedimu, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Teismo administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas;

20.5.atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir teismo pirmininko jam pavestas funkcijas.

21.  Kai teismo kanclerio nėra, visas arba dalį jo funkcijų, išskyrus funkcijas, susijusias su asignavimų valdymu ir naudojimu, teismo pirmininkas paveda vienam iš Teismo administracijos padalinių vadovų.

22.  Teismo pirmininkas, kaip Teismo vadovas, atstovauja Teismą. Teismą atstovauti pagal pavedimą gali teismo pirmininko įgalioti asmenys.

23.  Teismo personalo priėmimo dirbti į Teismą, darbo užmokesčio, priedų ir priemokų jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

24.  Teismo darbuotojų veiklos funkcijas reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

V. TEISMO PERSONALO ATSAKOMYBĖ

 

25.  Teismo pirmininkas jam priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti teismo pirmininko pavaduotojui, kitiems teisėjams.

26.  Teismo pirmininko pavaduotojas kuruoja Teismo raštinės skyriaus Bylų raštinę, taip pat atsako už tą Teismo organizacinio darbo sritį, kurią jam paveda teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

27.  Teismo kancleris atsako už tą Teismo organizacinio darbo sritį, kurią jam paveda teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

28.  Teismo teisėjai atsakingi už bylų nagrinėjimą ir jiems patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą, kitais įstatymais ir teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymą.

29.  Kiti Teismo tarnautojai ir darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų funkcijų, teismo pirmininko, teismo kanclerio pavedimų ir užduočių vykdymą, patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą.

 

VI. TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS

 

30.  Teismas yra asignavimų valdytojas, jis sudaro savo biudžeto projektą. Teismas pasiūlymus dėl savo biudžeto projekto teikia svarstyti Teisėjų tarybai. Patvirtinus biudžeto projektą sudaroma Teismo programos sąmata.

31.  Teismo išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudojamos pagal išlaidų sąmatas, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų.

32.  Teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą organizuoja ir užtikrina teismo kancleris.

33.  Teismas informacinį bei organizacinį savo veiklos aprūpinimą atlieka savarankiškai (išskyrus atvejus, kai Teismo poreikiams reikalingų prekių ir paslaugų įgijimas organizuojamas centralizuotai). Teismo centralizuotą aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis organizuoja ir užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

34.  Žemės sklypas, pastatas ir kitas ilgalaikis turtas, kuriuo Teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė, Teismas šį turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja panaudos arba turto patikėjimo teise. Atskirais atvejais Teismas gali nuomoti patalpas, o taip pat nuomotis patalpas, reikalingas Teismo funkcijų įgyvendinimui.

 

VII. TEISMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

35.  Teismo administracinės veiklos priežiūrą atlieka teismo pirmininkas ir teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas.

36.  Teismo finansinį ir veiklos auditą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

37.  Teismo vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

 

VIII. TEISMO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

38.  Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas tik įstatymu.

39.  Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.

 

_______________